Vad roligt att du vill hjälpa oss att hjälpa andra.
Fyll i formuläret (alla fält) nedan.

×
×

Bloggarkiv

×

Kategorier

×

Tack!

Din kommentar inväntar nu godkännande av administratör.

×

Tack!

Vi är väldigt tacksamma för att du vill hjälpa oss.

×

Fel

Du måste fylla i både färltet "Ditt namn" och fältet "Din kommentar"

×
mångkulturellt forum
mångkulturellt forum

Om oss

Välkommen till Mångkulturellt Forum! Allas lika värde oavsett härkomst, sexualitet eller religion är något som är viktigt för oss. För Mångkulturellt Forum finns det inga gränser! Vi är en idéel förening som arbetar för mångfald i samhället...

[Läs mer...]

Bli medlem

Eftersom att vi är en ideel förening så välkomnar vi medlemmar till oss. Vill du hjälpa oss att hjälpa, klicka på den röda länken nedan för att visa formuläret för nya medlemmar. Tack för ditt stöd!

[ Klicka här för att bli medlem ]

Senaste nytt

Föreläsningsserie

Skrivet: 13 april, 2017

Första delen i föreläsningsserien börjar att närma sig. Välkomna!  

Skellefteå FÖR ALLA

Inga kommentarer
[ skriv en kommentar ]

Kommentera inlägget

Du måste fylla i båda fälten, annars skickas inte din kommentar.
Kommentarer finner du under formuläret.

Inställt Årsmöte

Skrivet: 15 mars, 2017

Dagens årsmöte blev inställt, på grund av för få deltagare.
Återkommer när vi har ett nytt datum.

Inga kommentarer
[ skriv en kommentar ]

Kommentera inlägget

Du måste fylla i båda fälten, annars skickas inte din kommentar.
Kommentarer finner du under formuläret.

Årsmöte

Skrivet: 3 mars, 2017

Mångkulturellt Forum kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.
Datum: 15/3
Tid: 18:00
Plats: Språkcafét, Bockholmsvägen 23

Välkomna!
Vi bjuder på fika.

Inga kommentarer
[ skriv en kommentar ]

Kommentera inlägget

Du måste fylla i båda fälten, annars skickas inte din kommentar.
Kommentarer finner du under formuläret.

Om oss

rollupMVälkommen till Mångkulturellt Forum! Allas lika värde oavsett härkomst, sexualitet eller religion är något som är viktigt för oss. För Mångkulturellt Forum finns det inga gränser! Vi är en idéel förening som arbetar för mångfald i samhället. Vi har bland annat ett språkcafé som du kan läsa om längre ner på sidan (klicka på språkcafé i menyn).

Ni finner oss en trappa upp i C-huset på campus i Skellefteå.

Projekt och samarbeten
Vi har ständigt olika projekt och samarbeten på gång för att skapa ett bättre samhälle. Bland andra är följande aktuella:

Trygghetsforum
Följande citat är från Skellefteå kommuns hemsida
"Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Genom att polisen, kommunen och privata aktörer samarbetar i Trygghetsforum, får arbetet både tyngd och bredd."

Tillsammans för Skellefteå
Tillsammans promenerar vi den 9:e maj genom Skellefteå som en protest mot rasismen i samhället. Alla är välkomna och uppmuntras att delta.

Samarbete med ABF
Vi har ett långtgående samarbete med ABF vilka är en av våra mest frekventa samarbetspartners.

Vår styrelse
Ordförande: Lahcene Chellig
Kassör: Iosif Karambotis
Ledamöter:
Jagdish Desai
Raja Riaz
Farida Jonsson
Baserna Riaz

Organisationsnummer: 894702-0551
Plusgironummer: 6293210-8

Språkcaféet

rollupCÖvning ger verkligen färdighet. Genom att använda ett nytt språk i vardagliga sammanhang så växer självförtroendet och färdigheten för det språket. Därför driver vi ett språkcafé för nyanlända och invandrare.

I vårt fall är språket svenska eftersom det svenska språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Vår dörr står öppen till språkcaféet alla vardagar. Här sitter vi och diskuterar med våra besökare kring ämnen så som demokrati och frihet men även mer vardagliga saker som egenvård.

De flesta av våra besökare kommer från SFI som vi har ett gott samarbete med och finns nära (eleverna behöver inte gå utomhus för att komma till oss).

Stadgar

Stadgar för Mångkulturellt forum
Antagna av föreningens årsmöte den 1999-04-26.
Följande stadgar har enhälligt klubbats, och sålunda fastställts vid föreningens årsmöte den 1999-04-26.
Det har också enhälligt bestämts att föreningens namn skall vara:
Mångkulturellt forum

Föreningen har sin hemort i Skellefteå, Sverige.
Postadress: Box 12, 931 21 SKELLEFTEÅ
Telefon: 070-273 83 66

§ 1 - Föreningens grundsatser och arbetsuppgifter
Mångkulturellt forum arbetar för mångfald i arbetslivet. Vårt mål är att individer med utländsk härkomst ska få det lättare på arbetsmarknaden. Grundare av forumet är medlemmar från lokala myndigheter, föreningar, staten, näringslivet och enstaka individer. Därmed är mångkulturellt forum en frivillig sammanslutning engagerade i integrationsarbetet. Forumet arbetar med bl a opinionsbildning, faktainsamling, kunskapsförmedling och andra frågor som rör mångfald i arbetslivet.Forumet anser det viktigt att ett ändamålsenligt integrationsarbete samordnas oavsett olika aktörers skilda politiska visioner, ambitioner, prioriteringar och viljeyttringar. Samarbetets betydelse för invandrarnas/flyktingarnas integration har länge understrukits och det måste vidare byggas på samförstånd runt grundläggande begrepp som jämlikhet, valfrihet, medinflytande och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt jobba för att påverka och stärka insikten om de viktiga värden som finns hos människor oavsett härkomst. Bland våra uppgifter ingår också att:

 • samarbeta med lokala företag för att öppna nya vägar och därmed öka antalet människor med invandrarbakgrund i arbetslivet

 • försöka kanalisera och upplysa andra om den enorma kompetens som finns hos dessa människor

 • hjälpa myndigheter och andra organisationer i Skellefteå i sitt integrationsarbete

 • anordna seminarier och andra tillställningar där mångfald i arbetslivet ska kunna debatteras

 • åta sig uppgiften att samordna projekt som syftar till att stödja individers eller gruppers integration

 • samla fakta och utvärdera kunskap om arbetslivet i Skellefteå

 • flitigt informera arbetsmarknadens parter om värdet av mångkulturell kompetens

 • bilda nätverk som ska hjälpa arbetsökande invandrare att komma i kontakt med arbetsgivare

 • utveckla övergripande strategier kring arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.


§ 2 - Medlemskap
Medleskap i Mångkulturellt forum kan alla individer erhålla som vill verka för föreningens mål. Alla medlemmar har rösträtt. Medlemskap till ny medlem beviljas av styrelsen

§ 2.1 Bestraffningsärende samt uteslutande
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna/denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen i fråga har fått möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar från det att denne har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att gälla viss tid, dock får sådan tidsbegränsning inte överstiga sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl inte föreligger för uteslutning har styrelsen istället möjlighet att utdela varning till medlemmen i fråga. Beslut om varning eller uteslutning skall inom tre arbetsdagar från dagen för beslutet tillställas den berörde medlemmen.

§ 2.2 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har i och med sitt medlemskap, och genom betalning av stadgade avgifter, rätt att deltaga i föreningens aktiva verksamhet under alla de former som är vedertagna inom föreningslivet, och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem har rätt att delta i möten och sammankomster som ordnas för medlemmarna. Medlem ha också rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

§ 3 - Årsavgift
Medlemmarna betalar en årlig avgift på 50 kr per medlem eller 100 kr per familj (fastställde på årsmöte 1999-04-26).

§ 4 - Räkenskapsåret
Föreningens räkenskapsår ska omfatta ett kalenderår.

§ 5 - Årsmötet
Föreningen kallar till årsmöte före maj månads utgång för granskning av verksamheten under föregående verksamhetsår och för val av styrelse och revisorer. Kallelse skall utgå senast två veckor före årsmötet. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet. Verksamhetsberättelse och övriga handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna före årsmötet. På mötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Val av två justeringsmän.

 3. Föredragning av verksamhetsberättelse.

 4. Föredragning av revisorernas berättelse.

 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

 6. Val av övriga styrelseledamöter.

 7. Val av revisorer och suppleanter.

 8. Val av valberedning.

 9. Övriga val.

Motioner till årsmötet
Medlem som önskar framställa motion för behandling till ordinarie årsmöte ska skriftligen framställa sin motion tre (3) veckor före årsmötet.

§ 6 - Rösträtt
Vid årsmötet äger samtliga betalade medlemmar en röst vardera. Samtliga frågor utom de i § 10 avgöres medelst enkel röstövervikt.

§ 7 - Styrelse
Styrelsens ledamöter, inklusive ordförande, utses med en mandatperiod på ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Mångkulturellt forums firma tecknas av ordföranden och kassören. Styrelsen skall bestå av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
3 Ledamöter

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa av årsmötet eller extra möte beslutade åtgärder.

 • Mellan årsmötena planera, leda och fördela arbetet inom Mångkulturellt forum.

 • Ansvara för och förvalta Mångkulturellt forums medel.

 • I övrigt verka för att Mångkulturellt forums ändamål uppnås.


§ 7.2.1. Kassören
Kassörens uppgift är:

 • Att se till att föreningens medlemmar betalar sina stadgade avgifter till densamma (om så är fallet).

 • Att se till att föreningens avgifter, skatter och skulder betalas på rätt sätt och i rätt tid

 • Att se till att föreningen söker möjliga bidrag och motsvarande från stat, kommun, förvärvsliv samt stiftelser, EU m.m. etc.

 • Att föra medlemsregister med behövliga uppgifter.

 • Att svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.

 • Att årligen upprätta balans- och resultaträkning.

 • Att utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

 • Att i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer samt övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsväsendet.

 • Att tillse att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet liksom föreningens lokaler och tillhörigheter är försäkrade på ett tillbörligt och betryggande sätt.

 • Att hava för revisorn erforderligt material färdigt till utsatt datum.


§ 7.2.3. Sekreteraren
Sekreterarens uppgifter är:

 • Att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.

 • Att se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.

 • Att föra protokoll över styrelsens sammanträden och se till att dessa tillställes styrelsens ledamöter, suppleanter samt revisorn och ordföranden.

 • Att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 • Bevaka huruvida av styrelsen, årsmötet samt extra möten, fattade beslut har verkställts.

 • Att om så beslutats i enlighet med ordföranden, underteckna utgående handlingar.

 • Att vidarebefordra till föreningens medlemmar information från andra föreningar med liknande ändamål och syfte, från anknuten förening eller organisation.

 • Att delegera inkommen post till vederbörlig adressat.


§ 8 - Revisorer
Två ordinarie revisorer utses vid årsmötet. Revisorerna skall vid räkenskapsperiodens slut granska föreningens räkenskaper, böcker, värdehandlingar och arkivalier, vid årsmötet avgiva redogörelse över den ekonomiska ställningen samt till årsmötet avge en revisionsberättelse. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast femton arbetsdagar före årsmötet.

§ 9 - Föreningens arbetsätt
Föreningen skall i övrigt arbeta enligt svensk föreningslag.

§ 10 - Stadgeändring, upplösning
För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning, erfordras beslut å två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka förflutit minst 30 dagar samt att det ena skall vara ett årsmöte och skall därvid för ett giltigt beslut å det sista sammanträdet erfordras att beslutet biträdes av 2/3 av de närvarande. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel enligt beslut tillfalla den lokala avdelning av Amnesty International.

/ Styrelsen